SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
STATUT SZKOŁY Punktowy System Oceniania Zachowania RODO - ochrona danych osobowych Stypendium za wyniki w nauce i sporcie Program wychowawczo-profilaktyczny Rekrutacja do szkoły Nowa podstawa programowa Podstawa Programowa kl. III, VI Religia/etyka Koncepcja rozwoju szkoły 2014-2019 Plan pracy 2017/2018 Ewaluacja pracy szkoły EGZAMIN - 8 klasa KOMPETENCJE KLUCZOWE

Dokumenty

STATUT SZKOŁY

STATUT_SP40.pdf    obowiązuje od 27 listopada 2017 r. Uchwała RP 11/27/11/2017
                                          zmiany: 5 marca 2018 r. Uchwała RP 16/05/03/2018

SPIS TREŚCI

strona

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne    Rozdział_I.pdf

§ 1

Podstawowe informacje o szkole

5

§ 2

Misja i wizja szkoły, model absolwenta

6

ROZDZIAŁ II Zakres działalności szkoły    Rozdział_II.pdf 

§ 3

Cele szkoły

7

§ 4

Zadania szkoły

8

§ 5

Sposoby realizacji celów i zadań szkoły

10

§ 6

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

12

§ 7

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

19

§ 8

Nauczanie indywidualne

23

§ 9

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

25

§ 10

Podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

28

§ 11

Zakres zadań nauczycieli

28

§ 12

Zakres zadań nauczyciela wychowawcy

31

§ 13

Zakres zadań pedagoga i psychologa

32

§ 14

Zakres zadań logopedy

33

§ 15

Zakres zadań doradcy zawodowego

33

§ 16

Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza

34

§ 17

Zakres zadań nauczyciela świetlicy

35

§ 18

Zadania zespołów nauczycieli

36

§ 19

Zakres zadań innych pracowników szkoły

38

§ 20

Zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia

38

§ 21

Formy opieki i pomocy uczniom

43

§ 22

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami

46

§ 23

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

49

 § 24  

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

51

ROZDZIAŁ III Organy szkoły     Rozdział_III.pdf  

§ 25

Organy szkoły

52

§ 26

Dyrektor szkoły

52

§ 27

Wicedyrektor szkoły

55

§ 28

Rada Pedagogiczna

56

§ 29

Rada Rodziców

57

§ 30

Samorząd Uczniowski

58

§ 31

Warunki współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów między nimi

59

ROZDZIAŁ IV Organizacja pracy szkoły    Rozdział_IV.pdf 

§ 32

Organizacja roku szkolnego

61

§ 33

Rekrutacja do szkoły

62

§ 34

Arkusz organizacji szkoły

63

§ 35

Baza szkoły

63

§ 36

Organizacja nauczania i wychowania

64

§ 37

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej

65

§ 38

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych
i międzyklasowych

67

§ 39

Dokumenty regulujące organizację nauczania i wychowania

68

§ 40

Programy i podręczniki

69

§ 41

Oddziały sportowe

70

§ 41a Oddziały przedszkolne 71

§ 42

Organizacja nauki religii/etyki

71

§ 43

Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie

72

§ 44

Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne

72

§ 45

Organizacja biblioteki szkolnej

73

§ 46

Organizacja świetlicy

74

§ 47

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

75

§ 48

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

76

§ 49

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

78

§ 50

Praktyki pedagogiczne

78

§ 51

Organizacja opieki medycznej

78

ROZDZIAŁ V Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego     Rozdział_V.pdf 

§ 52

Istota i cele oceniania

79

§ 53

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

82

§ 54

Zasady zwalniania uczniów z uczestnictwa w wybranych zajęciach edukacyjnych

83

§ 55

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów klas I-III

85

§ 56

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV-VIII

89

§ 57

Formy i zasady oceniania uczniów klas IV-VIII

92

§ 58

Ocena zachowania uczniów klas IV-VIII

94

§ 59

Klasyfikowanie  uczniów

101

§ 60

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

105

§ 61

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

107

§ 62

Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustalonej niezgodnie z trybem ustalania

108

§ 63

Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

110

§ 64

Egzamin ósmoklasisty

111

§ 65

Promowanie i ukończenie szkoły

115

§ 66

Egzamin poprawkowy

117

§ 67

Dokumentacja dotycząca oceniania i sposób jej udostępniania do wglądu uczniowi i jego rodzicom

118

§ 68

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania

120

§ 69

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

120

ROZDZIAŁ VI Uczeń szkoły – jego prawa i obowiązki     Rozdział_VI.pdf

§ 70

Obowiązek szkolny

122

§ 71

Prawa uczniów

123

§ 72

Obowiązki uczniów

125

§ 73

Rodzaje nagród i tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

127

§ 74

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów i tryb odwoływania się od kar

129

§ 75

Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia

130

§ 76

Przeniesienie ucznia do innej szkoły

130

§ 77

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów

132

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe     Rozdział_VII.pdf

§ 78

Ceremoniał szkoły

135

§ 79

Ustalenia końcowe

136

 

 

 

dodała: MH