SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Organizacja pracy świetlicy Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 Świetlica dzieciom 2018/2019 Świetlica dzieciom 2017/2018 Świetlica dzieciom 2016/2017 Świetlica dzieciom 2014-2016

Świetlica

 

Cele, zadania i funkcje świetlicy w Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnowcu

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

 1. Systematyczne oddziaływanie wychowawcze i opiekuńcze w ramach procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego poza jednostkami lekcyjnymi.
 2. Pogłębienie wiedzy, utrwalenie nawyków i umiejętności uczniów zdobytych na lekcjach.
 3. Pomoc w nauce uczniom mającym trudności w nauce/pomoc w odrabianiu prac domowych.
 4. Poznanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, samodzielności i inicjatywy uczniów.
 5. Spędzanie czasu wolnego i odpoczywanie w sposób kulturalny i sprzyjający zdrowiu, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Pomoc w adaptacji do warunków szkolnych dzieci sześcioletnich.
 7. Przygotowanie do udziału w życiu społecznym i rodzinnym.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

Zajęcia w świetlicy ukierunkowane są na:

 1. Wyrabianie nawyków kulturalnych i higienicznych (używanie zwrotów grzecznościowych, mycie rąk przed przystąpieniem do spożywania posiłku).
 2. Wdrażanie zasad moralnego postępowania (rozmowy z dziećmi, przestrzeganie kontraktu i regulaminu świetlicy).
 3. Umiejętność funkcjonowania w grupie (gry i zabawy zespołowe).
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych (rozmowy, scenki).
 5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań (lepienie z plasteliny, modeliny, papieroplastyka, zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenie układów tanecznych, scenki teatralne).
 6. Rozwijanie umiejętności manualnych, zwłaszcza wśród dzieci sześcioletnich (malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie).
 7. Wykorzystanie zdobytej wiedzy (quizy, rebusy, logigramy rozwiązywanie krzyżówek, udział w konkursach).
 8. Wzbogacanie posiadanie wiedzy (głośne czytanie, zabawy tematyczne, scenki dramowe).
 9. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy z dziećmi).
 10. Relaks i wyciszenie (oglądanie bajek, masażyki, ćwiczenia relaksacyjne).
 11. Doskonalenie zapamiętywania fragmentów wiersza, piosenki (inscenizacje, śpiewanie piosenek, scenki dramowe).
 12. Aktywne wykorzystanie czasu wolnego (gry i zabawy na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej).

 

Funkcje świetlicy szkolnej:

 • Opiekuńcza (zapewnienie przyjaznej atmosfery, stwarzanie naturalnych sytuacji zaspokajających potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami, wykorzystanie różnorodnych form i metod wychowawczego oddziaływania);
 • Wychowawcza (rozwijanie i kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych, uczuć, a także pożądanych cech charakteru);
 • Profilaktyczna (zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju dziecka

 

Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne, a czas pracy jest dostosowany do potrzeb wychowanków i corocznie określony przez Dyrektora Szkoły. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.

Uczęszczają do niej dzieci z klas I-III, których rodzice pracują. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

W świetlicy uczniowie spędzają czas przed lekcjami i po lekcjach aktywnie spędzając czas. Uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych, muzycznych, czytelniczych, rekreacyjno-ruchowych i relaksacyjnych, odrabiają prace domowe.

Świetlica organizuje liczne imprezy okolicznościowe i konkursy tematyczne związane z porami roku oraz kalendarzem świąt i uroczystości szkolnych.

Uwzględniając prawa dziecka, na co dzień przeciwdziałamy przemocy, prowadzimy zajęcia integrujące, tak by każdy uczeń czuł się w naszej świetlicy bezpiecznie.

W naszej świetlicy przestrzegamy ustalonych norm i zasad postępowania. Wychowankowie uczestniczą w całorocznym konkursie "Wzorowy Świetlik" i "Mistrz mówienia szeptem".