SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Panel lekcyjny
Obowiązek szkolny Inicjatywy Rodziców Rada Rodziców Rady Oddziałowe Regulamin Rady Rodziców Zebrania i konsultacje Kalendarium Poradnik dla rodziców 6 latek w szkole Dziecko w sieci Internet - porady Dysleksja - porady Zaburzenia językowe - porady Zaburzenia rozwojowe - porady ADHD - porady Tornister ucznia Ubezpieczenie uczniów Poradnik - wszawica Poradnik - szczepienia dzieci Wsparcie i pomoc

Rodzice

Obowiązek szkolny

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

  2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice dziecka podlegajacego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

  • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnionego obowiązku szkolnego i zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w szkole.