SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Niedziela 20.01.2019
liczba odwiedzin: 1315560

Witamy na naszej stronie

 

Życzymy miłego dnia!

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących,

techników oraz branżowych szkół I stopnia

na rok szkolny 2019/2020

Prezentacja - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.ppt


 

FERIE ZIMOWE - 11.02.2019 - 24.02.2019

Zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Glownego Policji do rodziców.pdf

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i rodziców.pdf

Wykaz telefonów interwencyjnych w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Interwencyjna linia telefoniczna: 32 20 77 077

uruchomiona na potrzeby akcji „Bezpieczne wakacje” obsługiwana  przez pracowników Kuratorium Oświaty oraz dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kuratorium Oświaty w Katowicach: 32 606 30 35, 36

- Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a 40-024 Katowice

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

 

Koordynator wypoczynku: 32 606 30 22

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: 32 20 77 653

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:  32 200 11 37

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach: 32 428 81 50

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  w Katowicach: 32 351 23 00

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach: 32 621 56 12

 

Przydatne numery:

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 793 292 929

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Beskidzka: 33 829 69 00, 33 829 69 00

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Jurajska: 793 180 190

 

Egzamin - klasy VIII

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017


TORNISTER UCZNIA!

Tornistry_szkolne_zalecenia_Glownego_Inspektora_Sanitarnego.pdf

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2018-2019

Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia firmy AXA na sumę ubezpieczenia 20 000,00zł /wariant bezkomisyjny obejmujący sport wyczynowy/. Składka roczna 50,00zł od ucznia. Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne.

AXA_2018_2019.pdf

2018-2019_AXA_OWU_NNW_uczniow.pdf

 

Szanowni Państwo!

w związku ze zmianą od 25 maja 2018r. przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

osoby, które nie życzą sobie być umieszczane na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, by usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

/dla rodziców uczniów SP40 w Sosnowcu/

Na podstawie: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

                                                                                           

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 40 w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu (41-219), przy ul. Kisielewskiego 4 b.
 2. Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 32 263 17 30, sp40@sosnowiec.edu.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:
 1. Imiona i nazwisko,
 2. Data i miejsce urodzenia,
 3. Adres zamieszkania i zameldowania
 4. Numer PESEL,
 5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów,
 6. Płeć,
 7. Miejsce nauki i klasa
 8. Wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie wizerunku dziecka.
 1. Inspektorem Danych Osobowych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenciewpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.
 7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w szkole podstawowej nr 40 w Sosnowcu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

UWAGA!

 

Od stycznia 2018r. opłaty za obiady należy dokonywać przelewem na nowy numer konta:

31 1020 2313 0000 3102 0579 6877 (PKO)

tytułem: imię i nazwisko dziecka, SP40

Informacje - tel. 32 293 81 39 wew. 35 lub 43.

Stołówkę prowadzi ZSO nr 14

:

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SOSNOWCU

 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/